Dnes je piatok 5. júna 2020. Sviatok má Laura zajtra má sviatok Norbert .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
POZVANKA NA REGIONÁLNU KONFERENCIU ANESTÉZIOLÓGOV Formátovať pre tlač

28 apríl 2011    

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzita P. J. Šafárika Lekárska fakulta
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Vás pozývajú na Regionálnu konferenciu anestéziológov
a XIII. Lučanského memoriál, ktorý sa koná
pri príležitosti 30. výročia otvorenia pracoviska
a 15. výročia I. KAIM v piatok 29. apríla 2011
v TeleDome na Timonovej 27 v Košiciach

P r o g r a m :

  9:30 – 11:00  Registrácia účastníkov, výstava firiem
10:00 – 11:00  Porada primárov
11:10 – 11:30  Otvorenie, príhovory hostí
11:30 – 14:00  Odborný program
14:00                 Obed a priateľské posedenie


Odborný program


Pracovné predsedníctvo:  doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

1. J. Firment, K. Kunayová  
     História KAIM – 30 rokov pracoviska                                
2. Š. Trenkler, M. Grochová
     Bezpečná anestézia a Helsinská deklarácia
3. J. Šimonová, J. Capková
     Kardiopulmonálna resuscitácia v nemocnici
4. P. Lenčéš, P. Merjavý
     TAP blok
5. J. Korček, I. Pirníková
     Kazuistiky pacientov s infekciou H1N1

 


Čestné predsedníctvo

MUDr. Richard Raši PhD., MPH, primátor mesta Košice
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
MUDr. Iveta Marinová, MPH, riaditeľka UNLP Košice
MUDr. Milan Onderčanin, PhD., prezident SSAIM
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta I. KAIM, krajský odborník, AIM Košického samosprávneho kraja
doc. MUDr. Pavol Török, CSc., krajský odborník AIM Prešovského samosprávneho kraja

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.                     MUDr. Iveta Marinová, MPH
               dekan UPJŠ LF                                             riaditeľka UNLP Košice

 doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.                          MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
            prednosta I. KAIM                                                 prezident SSAIM
                            
    MUDr. Štefan Trenkler, PhD.                                   MUDr. Jana Šimonová
       odborný asistent I. KAIM                                zástupkyňa prednostu I. KAIM


Kontakt:
Anastázia Šestáková
sekretariát I. KAIM
UN L. Pasteura Košice
pracovisko Tr. SNP 1, 041 90 Košice
tel.: 055 640 2818; Fax: 055 640 2819
e-mail: anastazia.sestakova@upjs.sk

 

       Stručná história I. KAIM UNLP Košice a LF UPJŠ:
      Korene odboru Anestéziológia a intenzívna medicína siahajú do minulosti v Štátnej nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach, ktorá bola otvorená dňa 24. 6. 1924. Najvýznamnejším medzníkom pre Košice a celý východoslovenský región bolo zriadenie Pobočky LF Slovenskej univerzity dňa 20. júla 1948. Vtedy sa nemocnica v Košiciach stala Fakultnou nemocnicou. 1. apríla 1981 došlo k otvoreniu FNsP na Triede SNP a týmto dňom začala prevádzka operačných disciplín. 31. decembra 2004 zanikla Fakultná nemocnica s poliklinikou na Tr. SNP zlúčením s Fakultnou nemocnicou L. Pasteura. S účinnosťou od 1. júla 2010 zmenila Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“.  
      Za zakladateľa košickej anestéziológie sa považuje MUDr. Rudolf Klíma (27. 6. 1928 – 2. 4. 1971), ktorý sa stal primárom prvého lôžkového ARO v Československu v nemocnici na Rastislavovej ulici č. 43 v roku 1966. Už v roku 1965 mu pridelili dve sekundárne lekárky (MUDr. Mária Gibodová, MUDr. Eva Karpenciová) a krátko potom prišli ďalší lekári a oddelenie získalo prvé prístroje. Následne sa stala primárkou oddelenia MUDr. Kornélia Kunayová, CSc. (20. 10. 1935), ktorá bola asistentkou na chirurgickej klinike.
      V roku 1981, po dokončení novej Fakultnej nemocnice s poliklinikou sa košická FN rozdelila. MUDr. Kornélia Kunayová, CSc. odišla 1. apríla 1981 do novej fakultnej nemocnice s prvými pracovníkmi novootvoreného oddelenia. V roku 1989 sa primárom stal MUDr. Emilián Gramata (22. 2. 1948 - 22. 5. 1998) a MUDr. Kunayová sa vo väčšej miere začala venovať liečbe bolesti. Po odchode MUDr. Gramatu bol od 1. 9. 1996 do 20. 1. 1998 primárom MUDr. Juraj Hura (23. 7. 1957).
      Dňa 17. mája 1996 bolo Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie pri FNsP Triede SNP č. 1 premenované na I. kliniku anestéziológie a resuscitácie a od 27. apríla 1999 na I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. Do funkcie prednostu I. KAIM v Košiciach bol menovaný dňa 31. 1. 1997 doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (30. 12. 1954).
     
Od roku 1997 má I. KAIM vlastné logo, na ktorom sú symbolicky zobrazené základné životné funkcie v podobe srdca, pľúc a mozgu - stredobod záujmu anestéziológie a intenzívnej medicíny. Adresa I. KAIM je od 30. 11. 1999 totožná so sídlom občianskeho združenia Spoločnosť pre kriticky chorých, ktorej úlohou je zlepšenie starostlivosti o kriticky chorých pacientov (predsedníčkou je MUDr. Monika Grochová, PhD.). 
      Náplň pracoviska:
      Lôžková časť I. KAIM na Triede SNP 1 hospitalizuje pacientov so zlyhaním základných životných funkcií. Veľkú časť hospitalizovaných pacientov na anestéziologickom pracovisku tvoria pacienti s poškodením mozgu či už nádorom, aneuryzmou mozgových ciev alebo traumou. U pacientov sa vykonávajú okrem umelej ventilácie pľúc ventilátormi najnovšej generácie orotracheálnou alebo tracheostomickou cestou, mnohé invazívne procedúry, akými sú kanylácia centrálneho žilového systému, kanylácia artérie, meranie artériového, centrálneho venózneho a intrakraniálneho tlaku, epidurálna analgézia, jugulárna oxymetria. Častými neínvazívnymi technikami sú pulzová oxymetria, výživa nazogastrickou sondou a pomocou perkutánnej gastrostómie.
      Okrem anestézie na operačných sálach centrálneho operačného traktu a komplementoch kliník sú zavedené mnohé diagnostické a terapeutické procedúry  v celkovej anestézii. Klinika disponuje širokou škálou regionálnych anestetických neuraxiálnych techník, blokád nervových pletení a periférnych nervov u dospelých a u detí. Dobré vybavenie je na operačných sálach, kde okrem základných životných funkcií sa monitoruje nervosvalový prenos, bispektrálny index, koncentrácie anestetických plynov, teplota a mechanika dýchania. Dňa 29. 12. 2008 bol zakúpený prenosný ultrazvukový prístroj. Vybavený je sondami na echokardiografické vyšetrenie, na transkraniálny doppler, na vyšetrenie brucha a hlbokých štruktúr
a vyšetrenie ciev a nervov pre účely kanylácie ciev a regionálne anestéziologické techniky.
      Pracovisko poskytuje 24 hodinovú dostupnosť pôrodnej epidurálnej analgézie. Väčšina predanestetických vyšetrení sa vykonáva na ambulancii pre predanestetické vyšetrenia.
     Klinika je aktívne zapojená do transplantačného programu starostlivosťou o donorov orgánov a perioperačnou starostlivosťou o pacientov po transplantácii obličky. Prvý odber orgánov u kadaverozného donora bol uskutočnený 21. mája 1986, prvá transplantácia obličky bola 20. novembra 1988, prvý multiorgánový odber bol vykonaný 17. augusta 1995 a prvá príbuzenská transplantácia obličky bola 11. augusta 2004. Rok 1997 bol debutovým pre invazívne meranie intrakraniálneho tlaku, meranie intragastrického pHi, zavedenie duodenálnej sondy a perkutánnej endoskopickej gastrostómie (PEG). Od roku 1997 sa pre lekárov o 14:00  hod konajú pravidelné postgraduálne Utorkové semináre o novinkách v odbore. Dňa 1.11.1998 začala svoju činnosť ambulancia pre predanestetické vyšetrenia a pre liečbu bolesti. Z pracoviska boli vyčlenení prví lekári a sestry so zameraním na kardioanestéziu. Kardiochirurgické pracovisko vtedajšej FNsP začalo prevádzku 17.10.1997.
      Prvé monitorovanie dodávky a spotreby kyslíka bolo uskutočnené 13.9.1999. Prvá perkutánna dilatačná tracheotómia Griggsovou technikou bola na KAIM vykonaná 16.11.1999. 8.12.1999 bol do prevádzky uvedený anestéziologický prístroj so sofistikovanými dávkovacími a monitorovacími prvkami umožňujúci anestézie nízkymi prítokmi čerstvých plynov. Vtedy bol prvýkrát podávaný isofluran.
     V spolupráci s I. klinikou detí a dorastu bola 6. 7. 2000 prvýkrát zavedená PEG u dieťaťa. CAVH bola prvýkrát robená 1. 11. 2000 a CVVH bola po prvýkrát uskutočnená 2. 11. 2000. V spolupráci s Chirurgickou klinikou FNLP bola 27. 3. 2002 zavedená prvá tenkoihlová jejunostómia (FNCJ). Na KAIM bol 31. 10. až 4. 11. 2002 po prvýkrát na Slovensku aplikovaný aktivovaný proteín C u pacientky s ťažkou sepsou.  Prvá intrabronchiálna aplikácia eptakogu alfa bola dňa 15. 8. 2008.
      Dňa 1. apríla 2003 bola vo vestibule posluchární Lekárskej fakulty zriadená expozícia historických anestéziologických pomôcok. Prístroj na meranie hemodynamiky transoezofageálnym dopplerom bol zavedený do praxe 12. 8. 2004.
     Od jari 2005 sa na I. KAIM využívajú moduly na meranie relaxometrie, SvO2, metabolický modul a modul entropie hodnotiaci hĺbku anestézie. Prvé kontinuálne monitorovanie SvjO2 bolo uskutočnené 28. 11. 2005 a prvé kontinuálne monitorovanie SvcO2 bolo vykonávané 14. 12. 2005. Históriu TIVA pomocou techniky TCI píše I. KAIM od októbra 2008. Klinika vo svojich činnostiach využíva vlastný bronchoskop a na poloinvazívne monitorovanie hemodynamiky. Dňa 24.11.2010 bola na angiografickom pracovisku vykonaná anestézia pri prvom coilingu na aneuryzme mozgovej cievy.
      Predmet anestéziológia a resuscitácia sa vyučoval na UPJŠ Lekárskej fakulte iba v rámci výučby chirurgie do roku 1990. Na jeseň v roku 1990 dekanát LF UPJŠ v Košiciach rozhodol o zaradení výučby anestéziológie a resuscitácie ako samostatného povinného predmetu pre všeobecné lekárstvo, ktorý sa končí skúškou. Prvú prednášku samostatného predmetu predniesla Dr. Studená, CSc. o kardiopulmonálnej resuscitácii 11. 2.1991. Dňa 29. 6. 2010 bolo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydané osvedčenie o akreditácii postgradualného špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna medicína s nadobudnutím právoplatnosti 28. 7. 2010. Klinika sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na diagnostiku a liečbu pacientov s ťažkou sepsou, umelú výživu u kriticky chorých, na umelú ventiláciu a na široké využívanie regionálnych anestéziologických techník. Pracovisko publikuje mnohé výučbové a odborné materiály.

autor textu: Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a kol.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 02 máj 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001