Dnes je streda 3. júna 2020. Sviatok má Karolína zajtra má sviatok Lenka .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Mestské ocenenia získajú pracovníci UNLP prof. Bober, doc. Vaško a kolektív I. internej kliniky Formátovať pre tlač

06 máj 2011    

      Zajtra dopoludnia sa uskutoční v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice a ďalších ocenení. Medzi ocenenými jednotlivcami bude aj Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc., prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ  (získa Cenu mesta Košice za významný prínos pri budovaní modernej klinickej ortopédie, najmä v oblasti operačnej liečby degeneratívnych ochorení váhonosných kĺbov umelými kĺbovými náhradami a prvotnú myšlienku a prístup pri rozvoji a zavedení metód tkanivového inžinierstva do klinickej ortopedickej praxe na Slovensku), prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., pracovník I. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ (prevezme si Cenu primátora mesta Košice za zásluhy o rozvoj viscerálnej, laparoskopickej a transplantačnej chirurgie pri príležitosti jeho významného životného jubilea) a kolektív I. internej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ (získa Cenu mesta Košice za poskytovanie vysokokvalitnej diagnostickej a liečebnej činnosti v internej medicíne obyvateľom Košíc a celého Východoslovenského regiónu).

      I. interná klinika  UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ poskytuje vysokokvalitnú diagnostickú a liečebnú činnosť v internej medicíne v obyvateľom Košíc a celého východoslovenského regiónu. Okrem bežnej internej medicíny vykonáva vysoko špecializovanú činnosť v odboroch endokrinológia a diabetológia, gastroentero-hepatológia a reumatológia.
      I. interná klinika vznikla v roku 2003 zlúčením I. a II. internej kliniky, pričom I. interná klinika bola v minulosti priekopníkom gastroenterológie a II. interná klinika bola priekopníkom endokrinológie na Slovensku a tieto odbory klinika rozvíja aj naďalej. V endokrinológii využíva pracovisko špičkové metódy medzi ktoré patrí testovanie hypofýzových a nadobličkových funkcií, klinika je centrom pre liečbu rastovým hormónom v rámci Košíc a Východoslovenského regiónu, centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení nadobličiek pre Košický kraj a Prešovský kraj a poskytuje konzultačnú činnosť aj pre iné regióny SR. V tejto oblasti má tiež výbornú spoluprácu s NIH Bethesda (USA), kde boli z I. internej kliniky prevzatí na hospitalizáciu traja pacienti s malígnym feochromocytómom. Taktiež je centrom pre liečbu  diabetu 1. typu inzulínovými pumpami. V oblasti gastroenterológie je klinika centrom pre liečbu zápalových ochorení čriev - indikačné centrum pre biologickú liečbu, centrom pre liečbu vírusových hepatitíd,  a vykonáva vysoko špecializované diagnostické a liečebné metódy v gastroenterológii pre  celý košický región (endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia - ERCP). Klinika má zriadené vysokošpecializované reumatologické pracovisko zamerané na biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických ochorení ako aj osteológiu.
      Ako jediná z interných kliník v SR má I. interná klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ zazmluvnené vysokošpecializované endokrinologické, diabetologické, gastroenterologické a reumatologické lôžka , ktoré sú v sieti vysoko špecializovaných lôžok. Klinika sa ako súčasť Lekárskej fakulty UPJŠ podieľa na pregraduálnej výučbe internej medicíny pre študentov 3.-6.ročníka v slovenskom aj anglickom jazyku a realizuje aj postgraduálnu výchovu lekárov - doktorandov. Je súčasťou "Centra excelentnosti" na UPJŠ LF pre výskum aterosklerózy, podieľa sa na vedeckom výskume - rieši viacero grantových úloh (VEGA, grant MZ) a spolupracuje so špičkovými pracoviskami v zahraničí (NIH Bethesda - USA, Sheba Medical Centre Tel Aviv - Israel, III. interní klinika 1. LF UK Praha, Revmatologický ústav Praha, Universita v Turíne -Taliansko).
       Kolektív kliniky tvorí 99 zamestnancov, z toho 34 lekárov (23 zamestnancov univerzitnej nemocnice a 11 pracovníkov lekárskej fakulty) a 44 sestier. Na klinike pracujú  traja profesori, dvaja docenti, viacero lekárov má tri atestácie z internej medicíny a jej pododborov, mnohí sú významnými odborníkmi vo svojej špecializácii. 

      Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc., prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura Košice a LF významne prispel k budovaniu modernej klinickej ortopédie, najmä v oblasti operačnej liečby degeneratívnych ochorení váhonosných kĺbov umelými kĺbovými náhradami. Zasadil sa tiež za zavedenie a rozvoj metód tkanivového inžinierstva do klinickej ortopedickej praxe na Slovensku. Rovnako je vysoko cenená jeho úloha vysokoškolského učiteľa pri výchove mladej generácie študentov LF UPJŠ v Košiciach.
      Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. je dlhoročným významným a v súčasnosti najstarším členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, kde je garantom  uplatnenia pokrokových myšlienok v liečebno-preventívnej praxi a výchove adeptov  odboru ortopédie. Je autorom viac než 400 prednášok z toho viac než 80 aj na významných  zahraničných odborných podujatiach. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa viac  než 130 článkov nielen v domácej ale aj v zahraničnej odbornej literatúre a je  autorom ortopedickej časti publikácie "Vademecum medici" a vysokoškolských  skrípt.
      Doc. Vaško je členom mnohých odborných komisií a skúšobných komisií pri Lekárskej fakulte UPJŠ, ale aj  iných univerzít. Je dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Českej a Slovenskej ortopedickej  spoločnosti "Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca" a  členom popredných odborných spoločností doma aj v zahraničí. SICOT, EAES, EFORT,  ISS SIC čo sú medzinárodné svetové a európske odborné spoločnosti. Taktiež je  stálym členom Rakúskej a Českej ortopedickej spoločnosti.

     Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., je dlhoročným pracovníkom I. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, v rokoch 1990 - 2008 zastával funkciu prednostu a bol tiež vedúcim Transplantačného centra. Venoval sa výchove budúcich lekárov a  vykonával aj funkciu prodekana pre rozvoj a špecializačné vzdelávanie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
     Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. sa zásadným spôsobom zaslúžil o rozvoj viscerálnej, laparoskopickej a transplantačnej chirurgie na východnom Slovensku a aj v súčasnosti vykonáva funkciu ordinára pre gastroentrologickú chirurgiu. Venoval sa vedecko-výskumnej práci – významná bola experimentálno-klinická práca v rámci jeho externej ašpirantúry a prispela značne k trendu záchrany poranenej sleziny. Práce vychádzajúce z  tejto experimentálno-klinickej štúdie sú z jeho prác aj najčastejšie citovanými v monografiách a v pôvodných vedeckých prácach iných autorov. Jeho práce o kolorektálnom karcinóme sú taktiež významné, pretože  sa zaslúžil o spopularizovanie sfinkter-záchovných operácií konečníka pomocou staplerov na Slovensku a taktiež pouch-análnych procedúr po proktokolektómiách. V oblasti chirurgie pankreasu  vybudoval na I. chirurgickej klinike centrum pre túto oblasť chirurgie a väčší počet jeho pôvodných vedeckých prác sa zaoberá chirurgickou liečbou rakoviny pankreasu a chronickej pankreatitídy a jej komplikácií. Podarilo sa mu tiež na tomto pracovisku rozvinúť program chirurgie pečene aj najzložitejších resekcií a dosahovať excelentné výsledky s nulovou mortalitou.
      Ako vedúci transplantačného centra i centra pre odber orgánov pre transplantačné účely  prispel k prehĺbeniu tejto činnosti v Košickom transplantačnom centre, vrátane multiorgánových odberov, ako i transplantácií obličiek v Košiciach do súčasnej úrovne, vrátane transplantácie obličiek od živého darcu  (od r. 2004). V 90-tych rokoch  bol propagátorom máloinvazívnej chirurgie a na I. chirurgickej klinike zaviedol do praxe a osobne aj vykonal všetky máloinvazívne chirurgické výkony v dutine brušnej (žlčník, appendix, hernie, cysty pečene, implantácia CAPD katetra), vrátane tých najzložitejších, medzi ktoré patrí slezina, nadobličky, fundoplikácia žalúdka, resekcie hrubého čreva a konečníka a laparoskopická bandáž žalúdka pri liečbe morbidnej obezity.
      Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. sa aj v súčasnosti venuje aktívnej pedagogickej činnosti. Je členom výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti, kde v minulosti vykonával aj funkciu viceprezidenta. Absolvoval početné odborné stáže v zahraničí a stále sa aktívne venuje prednáškovej i publikačnej činnosti. Uskutočnil bezmála päťsto prednášok na odborných podujatiach doma aj v zahraničí (na kongresoch, sympóziách a na vedeckých konferenciách). Je autorom skrípt Chirurgia pre štúdium ošetrovateľstva I. a II. a spoluautorom publikácií „Špeciálna chirurgia“ a  Momenty z dejín slovenskej chirurgie“. Publikoval 163 pôvodných vedeckých prác v karentovaných, zahraničných a domácich odborných časopisoch. V zborníkoch z kongresov, sympózií a z konferencií doma i v zahraničí má uverejnených 142 abstraktov a zdokumentovaných má dosiaľ 118 citácií v monografiách a odborných časopisoch domácich a zahraničných autorov.  Šesť kapitol zo špeciálnej chirurgie bolo prijatých do tlače v rámci projektu: „Princípy modernej chirurgie“.
      Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. bol členom mnohých slovenských i medzinárodných odborných spoločností a redakčných rád českých a slovenských odborných časopisov a získal početné vyznamenania, medziiným Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti, Pamätnú medailu prezidenta SR (2001), Cenu za najlepšiu publikáciu na Lekárskej fakulte v kategórii „non CC“ (2003), Striebornú medailu LF UPJŠ (2008) či Maydlovu  medailu – najvyššie ocenenie Českej chirurgickej spoločnosti (2006).

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 06 máj 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001